อุปกรณ์ดับเพลิง หมายเลข 3

อาคาร 36 โรงอาหาร

ตู้ดับเพลิง


ปกติ ชำรุด

ปกติ ชำรุด

มี ไม่มี

มี ไม่มี

ปกติ ชำรุด

ถังดับเพลิง


ปกติ ไม่ปกติ

ปกติ ไม่ปกติ

ปกติ ไม่ปกติ

ปกติ ไม่ปกติ

ปกติ ไม่ปกติ
หมายเหตุ : เช็คสถานะให้ครบทุกข้อ